Warunki korzystania z Serwisów internetowych RLTY Investments Sp. z o.o.

Serwisy internetowe RLTY Investments Sp. z o.o. są wyłączną własnością RLTY Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 65 /6, 00-533, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000771854 (dalej „RLTY Investments Sp. z o.o.”).

Niniejszy materiał, przygotowany przez RLTY Investments Sp. z o.o. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera ani nie stanowi oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentów finansowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani nie stanowi porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie jest też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycjai lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

Ponadto niniejszy materiał nie jest skierowany ani przeznaczony dla osób mających status rezydenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub osób mających status rezydenta w innych państwach, tymczasowo przebywających w USA, lub jakichkolwiek spółek cywilnych czy kapitałowych oraz jednostek założonych i istniejących na mocy praw USA czy też któregokolwiek ze stanów, terytoriów lub posiadłości podlegającego prawu podatkowemu USA. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem.

Akceptacja i zmiany Warunków korzystania z Serwisów

Korzystanie z Serwisów i ich przeglądanie oznacza akceptację niniejszych Warunków korzystania z Serwisów. W razie braku akceptacji Warunków korzystania z Serwisów dalsze korzystanie z Serwisów nie jest dopuszczalne. Użytkowanie Serwisów nie skutkuje nawiązaniem jakiejkolwiek relacji z RLTY Investments Sp. z o.o. lub podmiotami współpracującymi, w szczególności nie uprawnia do korzystania z praw przysługujących Użytkownikom będącym Klientami RLTY Investments Sp. z o.o.

Ochrona praw autorskich i praw własności intelektualnej

Wszystkie znaki towarowe oraz zawartość Serwisów chronione są prawem autorskim, wynikającym z ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) oraz innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów materiałów zamieszczonych w ramach Serwisów, pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich RLTY Investments Sp. z o.o. Wykonywanie kopii, reprodukcji, umieszczanie danych zawartych w Serwisach (także po ich przetworzeniu) w miejscach publicznych, tak w formie wydruków, jak i w formie elektronicznej – w serwisach internetowych oraz na listach dyskusyjnych, bez zgody RLTY Investments Sp. z o.o., jest zabronione.

Użytkownik może wykorzystywać informacje zawarte w Serwisie wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, jak również bez prawa ich udostępniania osobom trzecim bez zgody RLTY Investments Sp. z o.o.

Osoby zainteresowane publikacją danych zawartych w Serwisie na prowadzonych przez siebie stronach internetowych proszone są o kontakt mailowy na adres biuro@rlty.pl

Informacje o plikach cookies oraz technologii Web/Local Storage i podobnych.

Serwisy internetowe RLTY Investments Sp. z o.o. wykorzystują mechanizm plików cookies (ang. „ciasteczka”). Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które dany Serwis zapisuje na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę internetową wykorzystywaną do pracy z Serwisami. W Serwisach zastosowano także inną technologię tego typu, w postaci zapisu i odczytu informacji Web/Local Storage. Web/Local Storage to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez Serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko Serwis działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę na serwer Serwisu. Technologia Web/Local Storage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje, w szczególności w nowych środowiskach lub w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.

Pliki cookies jak i technologia Web/Local Storage nie zawierają, ani nie gromadzą żadnych danych osobowych Użytkowników Serwisów, które umożliwiałyby RLTY Investments Sp. z o.o. zidentyfikowanie Użytkowników. Cookies jak i informacje zapisywane w Web/Local Storage w żaden sposób nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu Użytkownika, jak i nie niszczą ani nie uszkadzają systemu Użytkownika, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Ponadto, nie wywierają wpływu na pliki zapisane w pamięci komputera Użytkowania. Identyfikacja odbywa się automatycznie, bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.

Pliki cookies i informacje Web/Local Storage są zapisywane na komputerach Użytkowników w czasie realizacji połączeń w celu:

  1. gromadzenia informacji, które są niezbędne do zrealizowania dostępu do systemów transakcyjnych:
    ● sesyjne pliki cookies, które pozostają zapisane na komputerze Użytkownika do momentu wylogowania się z/opuszczenia Serwisów lub wyłączenia przeglądarki, z której korzysta Użytkownik;
    ● Session Storage, w przypadku którego dane są przechowywane aż do momentu zamknięcia okna przeglądarki (albo zakładki) z wyświetlaną stroną.
  2. dostosowania usług i prezentowanych treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika ze stron www, które pomagają RLTY Investments Sp. z o.o. zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów. Dzięki temu jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać Serwisy tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze:
    ● stałe pliki cookies, które pozostają na komputerze Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku lub do czasu ich ręcznego usunięcia z komputera przez Użytkownika;
    ● Local Storage, w przypadku którego dane są przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po jej zamknięciu ani nie mają określonego czasu ważności. Usunięcie danych Local Storage może być zrealizowane przez Serwis lub przez samego Użytkownika, poprzez narzędzia wbudowane w przeglądarkę, o ile dana przeglądarka udostępnia takie mechanizmy.

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają przyjmowanie i przechowywanie plików cookies na komputerze Użytkownika jak i zapisywanie informacji w Web/Local Storage. Użytkownik Serwisów może blokować i usuwać pliki cookies i informacje Web/Local Storage ze swojego komputera poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień stosowanej przeglądarki lub poprzez użycie odpowiednich dodatków do przeglądarki.

Brak zablokowania plików cookies i informacji Web/Local Storage w przeglądarce Użytkownika będzie uznawany przez RLTY Investments Sp. z o.o. za wyrażenie zgody przez Użytkownika na przechowywanie w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym przez RLTY Investments Sp. z o.o. informacji w ramach technologii cookies i Web/Local Storage i uzyskiwanie dostępu do tych informacji, zgodnie z art. 173 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).

Użytkownik powinien mieć świadomość, że całkowite zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies lub technologii Web/Local Storage może jednak utrudnić lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z usług i informacji udostępnianych poprzez Serwisy.

Informacja o Google Analytics i DoubleClick

Serwisy wykorzystują usługi Google Analytics i DoubleClick tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępniane przez Google, Inc. (dalej „Google”), które używają plików cookies, w celu określenia w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów. Pliki cookies wykorzystywane przez usługi Google Analytics i DoubleClick nie zawierają danych osobowych Użytkownika. Informacje statystyczne generowane przez usługi Analytics oraz Double Click będą przekazywane spółce Google i przetwarzane zgodnie z Warunkami korzystania z Google Analytics ( http://www.google.com/analytics/terms/pl.html ) oraz Polityką Prywatności Google (http://www.google.pl/policies/privacy/).

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwisy prowadzone przez RLTY Investments Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. RLTY Investments Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby materiały zamieszczane w Serwisach były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. RLTY Investments Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, błędy, braki oraz przerwy w transmisji danych, które mogą wystąpić podczas użytkowania Serwisów jeżeli są one następstwem okoliczności za które RLTY Investments Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności lub następstwem przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których RLTY Investments Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

RLTY Investments Sp. z o.o. nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialność za skutki wykorzystywania publikowanych w Serwisach danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych na podstawie prospektów lub innych dokumentów i informacji umieszczonych w Serwisach lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do ich aktualności zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy z RRLTY Investments Sp. z o.o.

Przekierowanie do stron internetowych innych podmiotów

Strony Serwisów mogą zawierać banery i linki przekierowujące do witryn innych podmiotów. RLTY Investments Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności za informacje, produkty, czy usługi opisane na stronach odwiedzanych w wyniku wykorzystania tych linków lub banerów. Ryzyko korzystania z tych stron internetowych leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

Zmiany Warunków korzystania z Serwisów

RLTY Investments Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikacji Warunków korzystania ze Strony. O zmianie Warunków korzystania ze Strony, RLTY Investments Sp. z o.o. informować będzie co najmniej 7 dni przed ich wprowadzeniem poprzez informację umieszczoną na Stronie. Informacja o zmianie Warunków korzystania ze Strony zawierać będzie wykaz wprowadzonych zmian lub w razie dużej ilości zmian tekst jednolity nowych Warunków korzystania ze Stront oraz termin od którego zmiana lub nowe Warunki korzystania ze Stron będzie obowiązywać.

Dalsze użytkowanie Strony przez Użytkownika, po powiadomieniu o zmianach Warunków korzystania ze Strony, będzie uważane za ich akceptację.

Niniejsze Warunki korzystania ze Stron internetowych RLTY Investments Sp. z o.o. obowiązują od dnia 27 listopada 2019r.